Perfect Yoga

Perfect Yoga

Учител по Јога – Љубен Луј Ѓорѓиоски

The NEW SEASON of PERFECT YOGA is starting today!

The NEW SEASON of PERFECT YOGA is starting today, October 2,every Monday and Wednesday (and Friday from November) in thе renewed and refreshed space of the elementary school “Kuzman Josifovski -PITU”, Anton Panov Str. 2, (Ognan Prica), Kisela Voda-Center, Skopje.
Choose between:
 • YOGA COURSE FOR BEGINNERS: at 18:45h. or
 • YOGA FOR ADVANCED: at 20:40h.
  You can additionally attend
 • YOGA MEDITATION Monday and Wednesday at 20:10 h and
 • YOGA NIDRA (from November) every Friday at 20:30h..

Luj, the Yoga Teacher, is expecting you.

Од денес СРЕДА 02 октомври започнува НОВАТА СЕЗОНА на ПЕРФЕКТ ЈОГА секој ПОНЕДЕЛНИК и СРЕДА , (а од ноември и ПЕТОК ) во обновениот и освежен простор на ООУ ,, Кузман Јосифовски -ПИТУ” ул. Антон Панов бр.2 (Огнан Прица), Кисела Вода -Центар , Скопје.
Одберете меѓу:
 • ЈОГА КУРСОТ ЗА ПОЧЕТНИЦИ од 18:45 h. или
 • ЈОГА ЗА НАПРЕДНИ од. 20:40 h.
  Дополнително може да посетувате
 • ЈОГА МЕДИТАЦИЈА понеделник и среда од 20:10 h и
 • ЈОГА НИДРА ( од 01 ноеври ) секој петок од 20:30h..

Ве очекува Луј, учителот по јога.